Welcome to Vancity

Kayo ba ay bagong dating sa Canada? Matutulungan namin kayo.

Maligayang pagdating sa Canada mula sa amin dito sa Vancity. Mahalaga sa amin ang komunidad at ang pagtulong sa kapwa ay ang bumubukod sa amin sa mga ibang bangko. Nauunawaan namin na mayroon kayong mga naging pagsubok at pinagdaanan upang makapag- bagong buhay dito at gusto naming makatulong sa anumang paraan. Maaasahan ninyo kami at ang aming mga serbisyo at tauspusong aalalayan namin kayo sa pag-asenso ninyo sa Canada.

Vancity – Dito na kayo.

mga produkto/serbisyo

i-click ang bawat seksyon upang makita ang karagdagang impormasyon

Sa chequing account namin, madali ang pang araw-araw na pagba-bangko. Mababa ang monthly fee at kasama na dito ang:

  • Walang limit na Debit transactions at ATM withdrawals*
  • Libre na pag-gamit ng tseke na pambayad at preauthorized payments (para sa bills, mortgage at iba pa)*
  • Libre ang magbayad ng bills at pag-transfer ng pera (maliban ang INTERAC e-transfers) na gamit ang inyong computer at mobile phone *

Higit sa lahat, kung mag-panatili kayo ng $10001 sa account ninyo, sagot na namin ang inyong Everyday Transactions* pati na ang inyong monthly fee.

Alamin ang karagdagang impormasyon tungkol sa Vancity chequing account dito.

Nais ba ninyong magpadala? Kailangan ba ninyong magpapalit ng pera? Marami kaming foreign exchange services sa bawat branch, tulad ng international bank drafts, traveller’s cheques at wire transfers saan man sa mundo.

Alamin ang karagdagang impormasyon tungkol sa aming foreign exchange services dito.

Protektahan ang inyong mga mahalagang dokumento at pag-aari sa paggamit ng safety deposit box. Maraming sukat na maaaring pagpilian - alamin dito o bisitahin ang aming community branch para sa mga detalye.

Ang bumuo ng malakas na credit history ay mahalaga para sa inyong pinansyal na seguridad. Kung kailangan ninyong manghiram ng pera para bumili ng bahay o kotse o anumang malaking gastusin, kailangang maganda ang credit score ninyo.

Titignan namin ang inyong international credit history para mas madali kayong makahiram sa bangko. Ang mga bagong dating sa Canada ay maa-aring mag-apply ng enviro Secured Visa card o traditional enviro™ Visa card. Mabibigyan din namin kayo ng personal line of credit.

Alamin ang karagdagang impormasyon tungkol sa enviro Visa o personal lines of credit dito o tawagan ninyo kami para sa mga detalye.

Meron ba kayong kwalipikasyon na nais ninyong mahasa sa kalidad na pang Canada? Makakatulong kami sa pagpahiram ng pera upang makapag-aral kayo at makakuha kayo ng Canadian trade certificate o credential.

Titignan namin ang inyong aplikasyon base sa naging karanasan ninyo sa employment at kung ano ang halaga ng inyong trabaho sa kasalukuyang panahon. Ang kailangan lang namin ay ang dokumento na magpapatunay ng inyong nakalipas na karanasan at ang inyong planong magkaroon ng mga Canadian trade certification.

Alamin ang karagdagang impormasyon tungkol sa Vancity Back to Work loan dito.

Ang bumili ng bahay ay importanteng prioridad sa mga bagong dating sa Canada. Marami kaming solusyon sa pagpahiram ng pambili ng inyong tahanan dito. Matitignan din namin ang naging karanasan ninyo sa ibang bansa sa aming pagsusuri ng inyong mortgage application.

Alamin ang mga tipo ng mortgages namin at ang aming rates.

Financial education

Edukasyong Pinansyal para sa mga bagong dating na imigrante

Ang tamang pamamahala ng inyong pera ay depende sa inyong abilidad na maintindihan ang sistema ng pagbabangko dito at ang pag-gamit ninyo ng kaalaman na ito sa paggawa ng tama at mabuting desisyon sa pag-gastos o pagtipid. Kaya lagi kaming nag-aalok ng seminar sa iba-ibang lokasyon namin buong taon at ang aming "Each One, Teach One" workshop ay aming itinuturo sa mga silid aklatan sa Lower Mainland. Ang mga workshop na ito ay nasa salitang Ingles at ang mga importanteng konsepto ay sinasalin sa iba-ibang wika.

Ipinapaliwanag sa mga seminar na ito ang pagbabangko, pagba-budget, mga batas ng buwis sa Canada at ang pag-submit ng papeles ng buwis, paglikha ng Canadian credit history, pagpapaliwanag ng tungkulin ng credit bureau, paghiram ng pera, credit card at prepaid cards at paano iwasan ang maloko o madaya sa negosyo at iba pa.

Nandito po ang impormasyon kung gusto ninyong malaman kung saan at kailan gaganapin ang aming "Each One, Teach One" workshop. Maaari din ninyo kaming tawagan tungkol sa mga susunod na seminar.

Hanapin ang tulong na kailangan ninyo

Gamitin ang mapa na ito upang hanapin ang mga lokal na serbisyo at organisasyon na makakatulong sa pamumuhay ninyo dito sa Canada.

i-click ang icon na ito para sa mga lokasyon

Bisitahin ang pinakamalapit na Vancity sa inyong lugar

Dalawin po ninyo kami. Gamitin ang aming online branch locator upang hanapin ang pinakamalapit na Vancity sa inyong lungsod

Tawagan po ninyo kami sa:

Greater Vancouver:
604.877.7000

Greater Victoria:
250.519.7000

Walang bayad na pagtawag sa loob ng Canada o Estados Unidos:
1.888.Vancity (1.888.826.2489)

Numero namin sa labas ng bansa:
IAC.800.826.2489 (IAC = International Access Code, nag-iiba ayon sa bansa).

Terms and Conditions

1Waiver of account fee with minimum balance: Minimum balance of $1,000.01 required at all times to qualify for the waiver of the monthly fee.

*Everyday transactions are all of these: In-person transactions are account withdrawals, bill payments, transfers to/from/or between Vancity accounts conducted person-to-person. In-branch or over the phone with our Member Service Centre. Everyday Debit Card transactions are ATM withdrawals, and transfers from and between Vancity accounts by debit card and debit card purchases. Everyday Cheque and preauthorized payment transactions are cheque transactions and preauthorized payments from Vancity accounts. Everyday Online and mobile transactions are bill payments, transfers from and between Vancity accounts made online using a computer, mobile phone, mobile device or using our automated phone banking service.
TM enviro is a trademark of Vancouver City Savings Credit Union.

**Trademark of Visa, and used under license.